عربية
中文
Deutsch
English
Français
Русский
Español

Aperti, Iuliana

Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse

Aperti, Iuliana, né 1976, Suceava, Roumanie.

Statut actuel:

Autres activités:

Prix:

Langues étrangères: français, anglais, italien.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  ZAdresse (URL): http://www.inst.at/bio/aperti_iuliana.htm   2007-09-22
© INST  2005   Webmeister:Gerald Mach