عربية
中文
Deutsch
English
Français
Русский
Español

Domahidi, Orsolya

Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse

 

Domahidi, Orsolya: Teaches Medical Communication at the Semmelweiss University Budapest (Hungary). Since 2003 PhD studies in Theoretical and Applied Linguistics at ELTE University of Budapest. 1997 - 2002: MA Degree in Romanian Linguistics at the Babes - Bolyai University, Cluj - Napoca (Romania). Publications: Nasterea sensului in discursul publicitar (Cluj - Napoca: UBB 2001). Linguistic Innovation in Advertising. (In: Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei VI., Dunaœjváros 2004). Az ’rott reklám nyelvi sajátosságai. (In: Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei VII, Dunaœjváros 2005). Member of the Hungarian Association for Semiotic Studies.

Email: odomahidi@yahoo.com


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  ZAdresse (URL): http://www.inst.at/bio/domahidi_orsolya.htm    2005-11-02
© INST  2005   Webmeister: Peter R. Horn