عربية
中文
Deutsch
English
Français
Русский
Español

Kordics, Noémi

Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse

Kordics, Noémi, Studium der Germanistik und der Hungarologie an der Babes-Bolyai Universität zu Klausenburg (2003); seit 2003 Assistentin am Lehrstuhl für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium (Oradea, Rumänien); Doktorandin an der Eötvös Loránd Universität (Budapest); Forschungsschwerpunkte: Prosa des XX. Jahrhunderts, Autobiographik, Erzähltheorie.

Publikationen: Die veränderte Erzählhaltung in der Moderne. Ein Beispiel der Erzählung in Rilkes Tagebuchroman. In: Revue der Christlichen Universität Partium 2003/2, S. 179–192; Cygnus cygnus, avagy a kitömött hattyú énekelni kezd (posztmodern regény, posztmodern szerzo, posztmodern szubjektum, posztmodern...?! én. én. én. én. Én...?) Bevezetés Esterházy Péter (szöveg) világába. In: Partiumi Egyetemi Szemle 2004/1, S. 119–130; Feminizmus és feminizmuskritika Elfriede Jelinek drámai szövegeiben. In: Korunk 2007/3, S. 84–93; Túl a drámán. Elfriede Jelinek színháza. In: Symbolon 2005/2, S. 110–119.

Email: kordicsnoemi@gmail.com


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  ZAdresse (URL): http://www.inst.at/bio/kordics_noemi.htm   2007-09-03
© INST  2005   Webmeister:Gerald Mach