عربية
中文
Deutsch
English
Français
Русский
Español

Nikolić-Hoyt, Anja

Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse

 

Nikolić-Hoyt, Anja: born 1963 in Zagreb, Croatia. Married; two children. Scientific associate at Linguistic Research Institute, Croatian Academy of Sciences and Arts. 1989 graduated from Faculty of Philosophy in Zagreb (comparative literature and linguistics). 1995 M.A.:"The semantics of an idiolect". 2001 Ph.D.: "Making a Thesaurus of the Croatian language". Scientific interests: conceptual lexicography and semantics, contact linguistics, particularly Croatian in contact with English. Publications: 2004, Konceptualna leksikografija: prema tezaurusu hrvatskoga jezika (Conceptual lexicography: towards a thesaurus of the Croatian language); "Hrvatski u dodiru s engleskim jezikom" (Croatian in contact with English) in: Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima (Croatian in contact with European languages).

Email: ahoyt@ffzg.hr


Bibliographie | Bibliography | Bibliographie
INST-Homepage

TRANS

English In Croatia: Past And Present (16.Nr.)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  ZAdresse (URL): http://www.inst.at/bio/nikolic-hoyt_anja.htm   2006-06-19
© INST  2005   Webmeister: Peter R. Horn